Pumpestasjon PA6-E1 og E2

Ny pumpestasjon ved Nitelva!

Kontraktssum E2: 20,5 mill. ekskl. mva
Tidsrom: 20.11.17 – 12.04.19
Entreprise 1: Hovedentreprise (bygnignsmesige arbeider)
Entreprise 2: Delt entreprise (utomhus)
Oppdragsgiver: Skedsmo og Nittedal kommune

HAB Construction har fått i oppdrag av Skedsmo og Nittedal kommune å bygge ny pumpestasjon like ved Nitelva med formål til å kunne behandle nye og fremtidige vannmengder. I tillegg til pumpestasjonen skal det også bygges tilhørende fordrøyningstanker, støttemurer samt en bro. Pumpestasjon og fordrøyningstanker bygges innenfor spunt og utføres i plasstøpt betong. Bygget utgjør ca. 144 kvm hvor 2 av 3 etasjer ligger under bakken. Tilhørende fordrøyningstanker på ca. 470 kvm ligger helt skjult under terrenget. Utomhusarbeidene består av ca. 740 kvm vegbygging i form av tilkomst og snuplass i tillegg til alt VA-arbeidet tilhørende pumpestasjonen.
Totalt skal det graves 9 grøftetrasèr for VA-ledninger til og fra pumpestasjonen. Den dypeste grøften vil være på ca. 8 m. I traséne er det både selvfallsledninger samt pumpeledninger, og dimensjonene går helt opp til Ø1000.
Arbeidene vil ha en komplisert utførelse som følge av mange vinkelendringer og dimensjonsoverganger. Enkelte grøftetrasér vil være såpass dype at disse må graves innenfor 2-sidig avstivet spunt. Alle rørskjøter speilsveises der dette er mulig.