Fv 32 Gimlevegen – Augestadvegen

Et omfattende og krevende prosjekt!

Kontraktssum: 120 mill.
Tidsrom: Januar 2017 – november 2018
Oppdragsgiver: Statens vegvesen


Arbeidenes art og omfang

Kontraktsarbeidene ligger på fv32 mellom Gimlevegen og Augestadvegen, med hovedvekt på strekningen Gimlevegen – Dr. Munksgate, opsjon på Snarvegen og Hovengarundkjøringene. Beliggende i nærheten av Porsgrunn sentrum.

Dette kontraktarbeidet består blant annet av:

 • Bygging av ca. 600 meter ny fylkesveg på strekningen Gimlevegen – Dr. Munksgate
 • Bygging av nye gang- og sykkelveger
 • Ny rundkjøring i kryss fv32 / Gimlevegen
 • Ny rundkjøring i kryss fv32 / Dr. Munksgate.
 • Ny vegbelysning for ca. 620 m ny fylkesveg, to rundkjøringer, Kammerherrebrua og Gimlevegen.
 • Ny belysning langs gang- og sykkelveger
 • Effektbelysning under jernbaneundergang ved Slottsbrugate
 • Elektro og SRO i tunnel.
 • SRO (Styring/Registrering/Overvåkning) i dagsone.
 • Flytting av kabler og ledninger som er nødvendig for anleggets fremføring
 • Omleggingsarbeider av eksisterende kommunalt vann- og avløpsanlegg.
 • Nylegging av OV-system for nytt anlegg og tilpasning av eksisterende, inkludert en flomveg.
 • Bygging av nye Lilleelvbrua. Komplisert utførelse med vanskelige grunnforhold.
 • Fundamentering med HP friksjonspeler. Tett opp mot jernbane i drift.
 • Bygging av nye Kammerherrebrua
 • Støyskjermer
 • 4 eiketrær som skal særskilt behandles
 • Beplantning
 • Bygging av nytt teknisk bygg
 • Bygging av såpevannstank for Hovengatunnelen